WELKOM
Updates

EXTRAs

English Nederlands

WATERVOGELS
Dodaars
Fuut
Geoorde Fuut
Aalscholver
Knobbelzwaan
Zwarte Zwaan
Kleinst Waterhoen
Waterhoen
Meerkoet

GANZEN EN EENDEN
Canadese Gans
Brandgans
Grauwe Gans
Indische Gans
Carolina Eend
Wilde Eend
Krakeend
Pijlstaart
Smient
Wintertaling
Zomertaling
Slobeend
Bergeend
Casarca
Nijlgans
Kuifeend
Tafeleend
Krooneend
Rosse Stekelstaart
Brilduiker

ROOFVOGELS
Buizerd
Sperwer
Torenvalk
Valk
Bosuil

REIGER-ACHTIGEN
Roerdomp
Grote Zilverreiger
Blauwe Reiger
Ooievaar
Lepelaar

STELTLOPERS
Scholekster
Kluut
Kleine Plevier
Kieviet
Bosruiter
Witgat
Oeverloper
Tureluur
Zwarte Ruiter
Groenpootruiter
Grutto
Wulp
Watersnip
Kemphaan

MEEUWEN
Kleine Mantelmeeuw
Zilvermeeuw
Stormmeeuw
Kokmeeuw
Visdief

DUIVEN
Stadsduif (Rotsduif)
Houtduif
Holenduif
Turkse Tortel

ZWALUWEN
Oeverzwaluw
Gierzwaluw
Boerenzwaluw
Huiszwaluw

SPECHTEN
Groene Specht
Grote Bonte Specht
Boomkruiper

KRAAIEN
(Vlaamse) Gaai
Ekster
Kauw
Zwarte Kraai

OVERIGE
Fazant
IJsvogel
Halsband Parkiet

ZANGVOGELS
Graspieper
Boompieper
Witte Kwikstaart
Gele Kwikstaart
Spreeuw
Winterkoning
Pestvogel
Heggenmus
Rietzanger
Bosrietzanger
Kleine Karekiet
Zwartkop
Braamsluiper
Grasmus
Fitis
Tjiftjaf
Goudhaan
Tapuit
Roodborsttapuit
Blauwborst
Roodborst
Nachtegaal
Merel
Zanglijster
Koperwiek
Staartmees
Matkop
Pimpelmees
Koolmees
Huismus
Vink
Keep
Groenling
Sijs
Putter
Kneu
Barmsijs
Rietgors

HUISDIEREN
Kalkoen
Helmparelhoen
Kip
Pauw
Muskuseend / Kaapse Eend
Smient (tam)
Mandarijneend
Krooneend (tam)
Witoogeend
Onbekende Eend
Kokarde Zaagbek

email mij